Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Można ją zawrzeć na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art. 25 K.p.). Każda z wymienionych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

W myśl art. 29 K.p., treść indywidualnych umów o pracę obejmuje: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Pomocniczy wzór umowy o pracę jest opublikowany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony wzór umowy o pracę.

 

Ważne: Umowę o pracę należy sporządzić co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje pracownik, drugi przechowuje się w części B akt osobowych.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 K.p.). Może to uczynić odrębnym pismem zawierającym te same elementy co umowa o pracę bądź posłużyć się drukiem umowy o pracę. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej nie zawiera wzoru potwierdzenia zawarcia umowy, stąd w praktyce stosuje się formularz umowy o pracę. Potwierdzenie także należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu przez strony po jednym egzemplarzu powinni otrzymać pracownik i pracodawca. Egzemplarz pracodawcy należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 2 K.p.).

Przykładowy wzór potwierdzenia zawarcia umowy o pracę zamieszczamy poniżej.